R.T.T.C. Xerxes Statuten – opgemaakt d.d. 5 oktober 1983

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Rotterdamse Tafeltennisclub Xerxes, bij afkorting te noemen:R.T.T.C. Xerxes en werd opgericht op 1 maart 1934. Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

3. De vereniging moet zijn ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

DUUR

Artikel 2.

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

DOEL

Artikel 3.

1.De vereniging heeft ten doel: de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de tafeltennissport in het bijzonder.

2.De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a. de mogelijkheid te bieden het tafeltennisspel te beoefenen;

b. het uitschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden en toernooien;

c. alle andere wettige middelen haar ten dienste staande.

Indien de vereniging ter verwezenlijking van haar doelstellingen zich aansluit bij de Nederlandse Tafeltennisbond, verplicht zij zich al haar leden bij die organisatie als lid te melden en zich aan de statuten en reglementen van die organisatie te onderwerpen.

LEDEN

Artikel 4.

De vereniging kent leden in de zin der wet, gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

1.Gewone leden zijn natuurlijke personen, die tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten. Afhankelijk van bij Huishoudelijk Reglement te stellen regels kunnen gewone leden naar leeftijd worden ingedeeld in seniorleden en jeugdleden.

2.Ereleden zijn die natuurlijke personen, die op grond van hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of de tafeltennissport in het algemeen op voordracht van het verenigingbestuur door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen tot erelid zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

3.Leden van verdienste zijn die natuurlijke personen, die, als lid van de vereniging, voor hun verdiensten jegens de vereniging en/of de tafeltennissport in het algemeen, door het verenigingsbestuur zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

4.Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

BEGIN VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5.

1.Met uitzondering van het ere-lidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste, die verkregen worden op de wijze als bepaald in artikel 4 lid 2, respectievelijk lid 3 verkrijgt men het gewone lidmaatschap door zich aan te melden bij het bestuur der vereniging.

Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.

2.Enig persoon waarvan het lidmaatschap door het bestuur geweigerd is, kan alsnog door een beroep op de Algemene Vergadering van de vereniging,door de Algemene Vergadering tot het lidmaatschap worden toegelaten.

VERPLICHTINGEN

Artikel 6.

1.De leden zijn verplicht;

a.de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;

b.de belangen van de vereniging en van de tafeltennissport in het algemeen niet te schaden;

c.de overige verplichtingen, welke de de vereniging in naam van haar aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2.Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

STRAFFEN

Artikel 7.

1.In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen, van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging of van de tafeltennissport in het algemeen worden geschaad.

2.Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:

a. berisping;

b. schorsing;

c. royement

3.Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een seizoen worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

4.Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld.

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisneming in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.de contributie van de leden

b.ontvangsten uit wedstrijden

c.andere inkomsten

CONTRIBUTIE

Artikel 9.

1.De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2.Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 10.

1.Het lidmaatschap eindigt:

a.door de dood van het lid;

b.door opzegging van het lid;

c.door opzegging namens de vereniging;

d.door royement, als bedoeld in artikel 7 lid 4.

2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten.

5.Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

BEGUNSTIGERS

Artikel 11.

1.De vereniging kent naast leden ook begunstigers.

2.Begunstigers zijn die natuurlijke rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4.De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 12.

1.Het bestuur bestaat uit ten minste 5 meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een sekretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2.a.Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden.

b.Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

3.In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

4.Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

5.Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur te maken rooster.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

6.De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.door het eindigen van het lidmaatschap;

b.door bedanken als bestuurslid.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13.

Een dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur coordineert de werkzaamheden, behandelt de dagelijkse zaken en in spoedeisende gevallen algemene zaken die niet behoren tot de specifieke taak van een verenigingsbestuurslid.

Het dagelijks bestuur doet verslag van zijn verrichtingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16.

1.Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

4.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17.

1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaats aan de orde komt.

3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

5.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:

I.Onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (fl. 5000,–) te boven gaande;

II.a.het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen van onroerende goederen;

b.het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c.het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d.het aangaan van dadingen;

e.het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f.het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep gedaan worden.

6.Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a.hetzij door het bestuur;

b.hetzij door de voorzitter;

c.hetzij door twee andere bestuursleden.

7.Het bestuur is verplicht om de vereniginig, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 18.

1.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering- binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.

a.De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

b.De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

c.De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5.De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

7.Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19.

1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

3.De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:

a.Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.

b.Jaarverslag van de secretaris.

c.Jaarverslag van de penningmeester.

d.Verslag van de kascommissie.

e.Vaststelling van de begroting.

f.Vaststelling van de contributies.

g.Verkiezing bestuursleden.

h.Verkiezing leden van de kascommissie.

i.Rondvraag.

4.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

6.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.

1.Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder 1 stem.

2.Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

3.Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed-of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

4.Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

5.Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

6.Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7.Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemmeing de stemmen staken, beslist het lot.

8.Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

a.blanko zijn;

b.zijn ondertekend;

c.onleesbaar zijn;

d.een persoon niet duidelijk aanwijzen;

e.de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

f.voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

g.meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

9.a.Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

b.Indien echter onmiddelijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 21.

1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger,ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.

Wordt ook op deze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22.

1.De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2.Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien geen twee/derde leden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging

met algemene stemmen wordt aangenomen.

5.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariele akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt melding gemaakt in het cluborgaan.

Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23.

1.De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

3.Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

4.Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5.Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batige saldo worden gegeven.

6.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24.

1.De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.Wijziging van het huishoudelij reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

3.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Heb je vragen?
Laat gerust een bericht achter!